Obchodní podmínky

Earthfluence s.r.o. se sídlem v Praze, Kurzova 2222/16, PSČ 15500, IČ 09170791 (dále jen „Earthfluence“ nebo „Prodávající“) zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 332034 

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodů umístěných na internetových adresách https://www.tabsta.cz a https://www.farmerfarmstein.cz (dále jen „Eshop“).

1 Základní ustanovení

Nejdůležitější lidsky: My jsme prodávající a respektujeme všechny zákony a nařízení. Vy jste zákazník a nákupem souhlasíte s, v dalších sekcích popsanými, podmínkami i našimi podmínkami ochrany osobních údajů.

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) byly zpracovány dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), a dalších účinných právních předpisů.

1.2 Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu zboží nebo služby.

1.3 Zákazníkem Eshopu je:

1.3.1 spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) Zákona (dále jen „Spotřebitel“ nebo „Kupující“);

1.3.2 osoba odlišná od spotřebitele (tyto dva typy zákazníků dále jen „Kupující“).

1.4 Pro tyto OP platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují dohodu mezi Prodávajícím a Kupujícím bez současné fyzické přítomnosti, a kupní smlouva (dále jen „Smlouva“) je tak uzavřena distančním způsobem v prostředí Eshopu, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní E-shopu“).

1.5 Tyto OP upravují v souladu s ustanoveními § 1751 odst. 1 OZ vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím Eshopu prodávajícího.

1.6 Uzavřením Smlouvy Kupující vyjadřuje souhlas s těmito OP a s reklamačním řádem, který je nedílnou součástí těchto OP, a potvrzuje, že se jak s těmito obchodními podmínkami, tak s reklamačním řádem řádně seznámil. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je Kupující dostatečným způsobem před uzavřením Smlouvy upozorněn a má možnost se jak s těmito OP, tak s reklamačním řádem seznámit.

1.7 Ustanovení odchylná od těchto OP je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto OP.

1.8 Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

1.9 Znění těchto OP může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.10 Tyto OP doplňují zásady zpracování osobních údajů dostupné na webové adrese https://www.tabsta.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju a ve stejném znění na https://www.farmerfarmstein.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju/.

1.11 Při nákupu zboží a služeb (dále jen „Produkty“) je povinnost Kupujícího poskytnout Prodávajícímu všechny informace správně a pravdivě. Informace, které Kupující poskytl při objednání Produktů Prodávající bude považovat za správné a pravdivé.

2 Uzavření kupní smlouvy

Nejdůležitější lidsky: Společně přes objednávkový formulář košíku na eshopu uzavíráme kupní smlouvu. Od smlouvy můžeme odstoupit před dodaním zboží pouze pokud vám vrátíme peníze. Veškerou komunikaci budeme řešit elektronicky.

2.1 Návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na Eshop. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky včetně nákladů spojených s dodáním zboží (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Prodávající zároveň Kupujícího upozorňuje, že smlouva není uzavřena, pokud jsou zde oprávněné pochybnosti o skutečné identitě Kupujícího a/nebo v případě zjevných chyb v uváděných informacích o Produktech nebo ceně.

2.2 K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavřít, je na Eshopu Kupujícím vytvořit návrh objednávky. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:

2.2.1 informace o nakupovaném zboží (v Eshopu označuje Kupující zboží, o jehož nákup má zájem, tlačítkem „Do košíku“);

2.2.2 informace o ceně, ceně za dopravu, způsobu platby celkové ceny a požadovaném způsobu doručení zboží; tyto informace budou zadány v rámci tvorby návrhu objednávky v rámci uživatelského prostředí Eshopu, přičemž informace o ceně, ceně za dopravu a celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě Kupujícím zvolného zboží a způsobu jeho doručení;

2.2.3 identifikační a kontaktní údaje sloužící k tomu, aby Prodávající mohl doručit zboží Kupujícímu, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací i fakturační adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu;

2.2.4 v případě Smlouvy, na základě které bude Prodávající Produkty dodávat pravidelně a opakovaně, též informaci, jak dlouho chce Kupující Produkty odebírat a v jakém intervalu objednávek.

2.3 Prodávající má právo navrhnout jiný obsah objednávky pro potvrzení Kupujícím v případech:

2.3.1 prodávající nemá možnost dodat vybrané zboží nebo vybrané množství zboží;

2.3.2 v případě, že v rámci Eshopu nebo v návrhu objednávky bude uvedena zjevně chybná cena.

2.4 Do doby převzetí Produktů Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od Smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na bankovní účet určený Kupujícím.

2.5 Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“ v internetovém rozhraní Eshopu. Před stiskem tlačítka musí Kupující potvrdit seznámení se a souhlas s těmito OP a podmínkami ochrany osobních údajů, v opačném případě nebude možné objednávku vytvořit. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko. 

2.6 Prodávající potvrdí přijetí objednávky dle Smlouvy potvrzující zprávou prostřednictvím emailové komunikace na emailovou adresu poskytnutou Kupujícím.

2.7 Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva Kupujícího. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a řídí se platnými a účinnými právními předpisy pro darovací smlouvu. Darovací smlouva je mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy Kupujícím v 14denní lhůtě dle § 1829 odst. 1 OZ, je Kupující povinen poskytnuté dárky vrátit společně se zakoupeným zbožím Prodávajícímu.

2.8 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám a bere na vědomí, že výše těchto nákladů může záviset na podmínkách internetového nebo telefonického připojení, využívaném Kupujícím.

2.9 Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena elektronickou poštou. Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávkovém formuláři.

2.10 V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, vzniká Kupujícímu závazek k zaplacení celkové ceny.

2.11 V případě, že má Kupující zřízen uživatelský účet, můžete učinit objednávku jeho prostřednictvím. I v takovém případě máte povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob tvorby objednávky je však totožný, jako v případě Kupujícího bez uživatelského účtu.

2.12 V některých případech umožňuje Prodávající na nákup Produktů využít slevu pomocí slevového kuponu. Pro poskytnutí slevy je třeba, aby Kupující v rámci návrhu objednávky vyplnili údaje o této slevě do předem určeného pole. 

3 Odstoupení od kupní smlouvy

Nejdůležitější lidsky: Naše zboží není možné z hygienických důvodů vrátit po otevření obalu, proto můžete od smlouvy odstoupit pouze v případě nepoškozeného balení produktu. O odstoupení od kupní smlouvy nám musíte dát vědět emailem a zboží vrátit do našeho skladu. V případě nepoškození zboží vám do 14 dnů vrátíme peníze na váš bankovní účet. Podnikatelé jsou oprávněni odstoupit od smlouvy pouze z důvodů daných zákonem.

3.1 Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu a bez jakékoli sankce do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení par. 1837 občanského zákoníku, nelze odstoupit od kupní smlouvy pokud:

3.1.1 bylo-li předmětem koupě zboží upravené podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze;

3.1.2 bylo-li zboží dodáno v uzavřeném obalu, avšak Kupující jej z obalu vyndal a z hygienických důvodů není možné zboží vrátit.

3.2 O odstoupení od kupní smlouvy musí Kupující upozornit Prodávajícího pomocí elektronické pošty na adresu Kupujícího uvedenou na Eshopu. Kupující musí při odstoupení od smlouvy uvést číslo objednávky a fakturační údaje k objednávce přiřazené.

3.3 V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující je povinen zboží předat Prodávajícímu dle Prodávajícím stanovených podmínek na Prodávajícím stanovené místo v pražském skladu společnosti Earthfluence pokud Prodávající neodstoupí od této povinnosti Kupujícího. Kupujícímu musí zboží vrátil nepoškozené a neopotřebené, s veškerým příslušenstvím a s kompletními doklady a v původním obalu.

3.4 Poté, co Kupující vrátí zboží dle čl. 3.3 OP je Prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

3.5 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 3.1 OP a dodržení podmínek dle čl. 3.3 OP vrátí Prodávající Kupujícímu do 14 dnů od předání zboží kupní cenu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

3.6 Náklady spojené s navrácením zboží nese Kupující.

3.7 Celý tento článek 4 se nepoužije na kupní smlouvu, která byla uzavřena s podnikatelem ve smyslu par. 420 občanského zákoníku (dále jen „podnikatel“). Podnikatelé jsou oprávněni odstoupit pouze z důvodů uvedených v občanském zákoníku.

4 Cena zboží a platební podmínky

Nejdůležitější lidsky: Cena je souhrn cen zboží a služeb (způsoby doručení a platby), kterou pro převzetí zboží musíte uhradit. Slevový kód můžete v objednávce použít pouze jeden.

4.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

4.1.1 v hotovosti nebo platební kartou kurýrovi doručovací služby dobírkou v místě určeném Kupujícím v České republice za poplatek 49 Kč;

4.1.2 bezhotovostně prostřednictvím bankovního převodu bez dalších poplatků;

4.1.3 bezhotovostně platební/kreditní kartou přes internetové rozhraní bez dalších poplatků;

4.1.4 platba dobírkou není možná při volbě bezemisní dopravy v České republice a všech způsobů dopravy ve Slovenské republice.

4.2 Kupní cenou se rozumí souhrn cen zboží a nákladů na dodání zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.

4.3 V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 1. dne od potvrzení přijetí objednávky dle čl. 2.5 těchto OP.

4.4 Celková cena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.

4.5 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího.

4.6 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu prostřednictvím slevových kuponů nelze vzájemně kombinovat.

4.7 Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího až poté, co zaplatí celkovou cenu a zboží převezmete. V případě platby bankovním převodem je celková cena zaplacena připsáním na bankovní účet Prodávajícího, v ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby.

5 Přeprava a dodání zboží

Nejdůležitější lidsky: Způsob doručení si můžete vybrat v košíku. Pokud si zboží objednáte na svou adresu, očekáváme, že si ho na stejné adrese také převezmete. Zboží si při převzetí musíte zkontrolovat. Pokud se rozhodnete nepoškozenou zásilku nepřevzít, neznamená to odstoupení od kupní smlouvy a ani nezaniká závazek zaplatit služby spojené s dopravou zboží.

5.1 Zboží je možné doručit pouze na území v rámci České republiky (dáje jen „Podporované Státy“).

5.2 Způsob doručení zboží si volí Kupující z možností uvedených ve webovém rozhraní Eshopu v hodnotě dle vybraného typu přepravy:

5.2.1 doručení na adresu v Podporovaném Státě uvedenou Kupujícím prostřednictvím společnosti Zásilkovna s.r.o. v hodnotě 129 Kč v České republice a 140 Kč ve Slovenské republice;

5.2.2 doručení na výdejní místo v Podporovaném Státě společnosti Zásilkovna s.r.o. nebo do Alzaboxu prostřednictvím Zásilkovna s.r.o. dle výběru Kupujícího v hodnotě 0 Kč;

5.2.3 bezemisní dopravou v Praze 1-13 prostřednictvím přepravy Earthfluence v hodnotě 159 Kč.

5.3 Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na adresu v České republice určenou Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li Kupující zboží při dodání, odpovídá za škodu, kterou tím Prodávajícímu způsobí.

5.4 V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.5 Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Kupující je taktéž povinen zkontrolovat fyzicky všechno dodané zboží, a pokud nese nějaké známky poškození, neprodleně kontaktovat Prodávajícího.

5.6 Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen. V případě nepodepsání dodacího listu Kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

5.7 Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Doba uvedená na E-shopu je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání. V případě osobního odběru na provozovně bude Kupující vždy informován o možnosti vyzvednutí zboží prostřednictvím e-mailu.

5.8 V případě, kdy Kupující poruší povinnost převzít Zboží, s výjimkou případů dle čl. 5.5 OP, nemá to za následek porušení povinnosti Prodávajícího zboží doručit Kupujícímu. Zároveň to, že zboží Kupující nepřevezme, není odstoupení od Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím. Prodávajícímu ale v takovém případě vzniká právo od Smlouvy odstoupit z důvodu podstatného porušení Smlouvy Kupujícím. Pokud se Prodávající rozhodne tohoto práva využít, je odstoupení účinné v den, kdy Kupujícímu toto odstoupení oznámí. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.

5.9 V případě, že nebudeme schopni Vám Zboží dodat ani do 30 dnů od uplynutí doby doručení Zboží uvedené v potvrzení Objednávky, a to z jakéhokoli důvodu, jsme My i Vy oprávněni od Smlouvy odstoupit.

6 Odpovědnost za vady, záruka a reklamační řád

Nejdůležitější lidsky: Zboží posíláme vždy bez vad a s vlastnostmi, které tvrdíme v reklamě i na eshopu. Pokud bude mít produkt prokazatelnou vadu, kterou jste nezpůsobili, pošleme vám nový.

6.1 Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ.

6.2 Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při odeslání nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá, že v době, kdy Kupující zboží převzal v neporučené zásilce:

6.2.1 zboží má vlastnosti, které si strany ujednaly a které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prováděné Prodávajícím;

6.2.2 že se zboží hodí k účelu, který Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

6.2.3 je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3 Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, může Kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od Smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od Smlouvy odstoupit.

6.4 Neodstoupí-li Kupující od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit součást zboží nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

6.5 Nebude-li u jednotlivého zboží uvedena delší doba, je Kupující oprávněn uplatnit právo z vady u nového zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí ne však déle než do posledního dne spotřební doby zboží.

6.6 Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující vadu sám způsobil.

7 Uživatelský účet

Nejdůležitější lidsky: Můžete si registrovat na eshopu osobní uživatelský účet pro přístup ke svým údajům. Vy i my máme právo účet kdykoli zrušit. Účet je zabezpečen heslem, které zašleme pouze vám a vy máte povinnost ho chránit. Za zneužití hesla a účtu neneseme žádnou zodpovědnost.

7.1 Na základě registrace Kupujícího do uživatelského účtu prostřednictvím webového rozhraní Eshopu může Kupující přistupovat ke svým údajům o objednávkách.

7.2 Uživatelský účet se vztahuje pouze k objednávkám na doméně, kde Kupující vytvořil registraci.

7.3 Při registraci je povinnost Kupujícího uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v případě změny je aktualizovat.

7.4 Prodávající zajišťuje ochranu dat zprostředkováním uživatelského jména a hesla pro přístup do uživatelského účtu. Tyto informace jsou poskytnuty pouze Kupujícímu. Kupující má povinnost zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojte k jejich zneužití Prodávající nenese žádnou zodpovědnost.

7.5 Uživatelský účet je osobní. Kupující není oprávněn umožnit jeho využívání třetím osobám.

7.6 Kupující může uživatelský účet zrušit kdykoli prostřednictvím webového rozhraní Eshopu nebo emailové komunikace s Prodávajícím.

7.7 Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli bez udání důvodů uživatelský účet zrušit.

7.8 Prodávající není povinen udržovat uživatelský účet dostupný nepřetržitě, a to zejména v období údržby nebo přetížení hardwarového či softwarového vybavení.

8 Závěrečná ustanovení

Nejdůležitější lidsky: Jsme česká firma řídící se českými zákony a regulovaná českými státními autoritami. Tyto podmínky platí od 26.5.2023 do dnes.

8.1 Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

8.2 Kupující má možnost sdělit Prodávajícímu případné stížnosti v písemné formě, popř. elektronicky prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu Prodávajícího uvedenou na Eshopu. Prodávající si však vyhrazuje právo nereagovat na stížnosti třetích osob, které neuzavřely s Prodávajícím kupní smlouvu.

8.3 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním Zákona.

8.4 Není-li Kupující spokojen s vyřešením stížnosti či reklamace ze strany Prodávajícího, popř. nechce-li vůbec komunikovat s Prodávajícím, je oprávněn obrátit se svými stížnostmi na příslušný orgán dohledu, kterým je Česká obchodní inspekce (ČOI).

8.5 Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka Kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi Kupujícím a Prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný Kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.

8.6 Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost a nabývají účinnosti dne 26. 5. 2023.